Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Wendy Iris: Wendy Iris te Tuitjenhorn (KvK nr. 77886194)
 2. Opdrachtgever: de wederpartij van Wendy Iris.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Wendy Iris

1.2 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, facturen en alle door Wendy Iris gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Wendy Iris verrichtte handelingen.
 2. Door ondertekening van een overeenkomst met Wendy Iris verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Wendy Iris en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Wendy Iris en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

1.3 Offerte

 1. Alle schriftelijke aanbiedingen alsmede de daarmee samenhangende prijsopgaven van Wendy Iris zijn vrijblijvend en gelden maximaal gedurende 30 dagen. De prijsopgaven kunnen altijd wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden of door een wijziging van de opdracht. Dit gebeurt in overleg en na wederzijdse goedkeuring.
 2. Wendy Iris is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 30 dagen, aan Wendy Iris wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Wendy Iris zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard en ondertekend door beide partijen.
 4. Mondelinge afspraken en bedingen binden Wendy Iris eerst nadat deze door Wendy Iris schriftelijk zijn bevestigd, dit geldt ook voor wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Wendy Iris niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 7. Alle genoemde bedragen zijn exclusief het voor de diensten van Wendy Iris wettelijk geldende BTW tarief.

1.4 Schriftelijke bevestiging

Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Onder schriftelijk wordt verstaan: per brief of email. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Wendy Iris pas nadat deze schriftelijk door Wendy Iris zijn bevestigd.

Artikel 2 – Prijzen, facturatie en betalingen

 1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Wendy Iris gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste 30 dagen de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
 2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Wendy Iris van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 3. Tenzij anders overeengekomen zal een aanbetaling voor een website of een volledig pakket worden gedaan van 30% op de totale kosten na goedkeuring van de offerte. Werkzaamheden worden gestart nadat de aanbetaling is voldaan. Na goedkeuring van de vormgeving van de website zal nog 20% op de totale kosten worden gefactureerd. De website komt op een tijdelijke plaats op het internet te staan, waar de vorderingen bekeken kunnen worden. Na het gereedkomen van de website wordt het restant bedrag gefactureerd. Na ontvangst van het bedrag wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst.
 4. Tenzij anders overeengekomen: de volledige facturering van overige diensten en het onderhoudscontract of strippenkaart gebeurt vooraf.
 5. Een maand na facturatie (nazorgfase) wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd. Zie onderhoudscontracten.
 6. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen (2 weken) na factuurdatum te geschieden, op de door Wendy Iris aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. De termijn van 14 dagen wordt gehanteerd tenzij anders overeengekomen door partijen of wanneer op de factuur een andere termijn vermeld is. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 7. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.
 8. De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze opdrachtgever ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de opdrachtgever de offerte ondertekend heeft.
 9. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.
 10. Indien Wendy Iris door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd.
 11. Meerwerk wordt afzonderlijk tussen partijen besproken en berekend. Indien aanvullende werkzaamheden volgens Wendy Iris onontbeerlijk zijn, zal Wendy Iris dat onverwijld aan de opdrachtgever kenbaar te maken. Wordt ten aanzien van het nodig geachte meerwerk geen overeenstemming bereikt, dan is Wendy Iris gerechtigd de werkzaamheden te staken en af te rekenen.

Artikel 3 – Onderhoudscontracten

 1. Deze voorwaarden gelden voor een éénjarig onderhoudscontract voor een bestaande website.
 2. Met onderhoud van de website wordt bedoeld:
  • Het up-to-date houden van WordPress, plugins en thema’s.
  • Het maken van een wekelijkse of maandelijkse backup van de volledige WordPress website inclusief database.
  • Het verrichten van overige onderhoudswerkzaamheden zoals in de factuur staat gespecificeerd.
 3. Het onderhoudscontract is exclusief eventueel bijkomende kosten voor het oplossen van mogelijke problemen die gevonden worden tijdens het updaten van WordPress. Ook voor het aanbrengen van grote wijzigingen aan het thema, of het volledig wijzigen van het thema, of uren buiten kantoortijden (weekenden en na 17.00 uur), geldt een andere tarief (€ 85,- per uur excl. btw).
 4. Het onderhoudscontract wordt voor de periode van 6 maanden afgesloten, daarna is het per maand opzegbaar.
 5. De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is 30 dagen voor het einde van de contractdatum.
 6. Wendy Iris is niet aansprakelijk voor de plugins van derden.
 7. Betaalde plugins maken gebruik van een licentie, voor de meeste plugins duurt deze licentie 1 jaar. Zonder geldige licentie zal de plugin nog werkzaam zijn echter kan deze niet geupdate worden. Plugins die niet geüpdatet zijn kunnen functionaliteit verliezen en vormen een beveiligingsrisico, het wordt daarom altijd aangeraden om een licentie aan te schaffen. Deze kosten zijn voor eigen rekening.

Artikel 4 – Strippenkaartmodel

 1. Strippenkaartmodel. Hierin wordt een specifiek aantal uren overeengekomen die door opdrachtgever vrijelijk kunnen worden gebruikt voor technische ondersteuning aan een WordPress website. Een strippenkaart wordt aan opdrachtgever gefactureerd, met 7 dagen betalingstermijn. De ingangsdatum is de datum waarop de betaling is ontvangen. Het gehele tarief zal vooraf gefactureerd worden.
 2. Het tegoed op de strippenkaart is 1 jaar geldig vanaf de factuurdatum. Tussentijds kunnen strippenkaarten niet worden stopgezet.
 3. Er kan geen restitutie worden verleend van betaalde, en niet gebruikte strippenkaarten of delen daarvan.
 4. Een strippenkaart is niet overdraagbaar aan derden.
 5. Werkzaamheden worden in onderling overleg ingepland.
 6. Opdrachtgever heeft op ieder moment toegang tot een urenoverzicht met daarin de voorgaande werkzaamheden vermeld. Wanneer de werkzaamheden meer tijd kosten dan het restant op de strippenkaart dan zal vooraf contact opgenomen worden.
 7. Strippenkaart eenheden worden altijd binnen kantooruren uitgevoerd. De strippenkaart kan niet worden ingezet voor werkzaamheden in het weekend of op nationale feestdagen.

Artikel 5 – Realisatie van de overeenkomst

5.1 Uitvoeren van de opdracht

Wendy Iris zal zich inspannen de opdracht zo zorgvuldig en onafhankelijk mogelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Wendy Iris zal de opdrachtgever op de hoogte houden m.b.t. voortgang van werkzaamheden. Wendy Iris hanteert een inspanningsverplichting en per fase zijn een maximum aantal revisies mogelijk. Het exacte aantal wordt vooraf in de offerte gecommuniceerd.

5.2 Verstrekking van gegevens

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Wendy Iris aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Wendy Iris worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Wendy Iris zijn verstrekt, heeft Wendy Iris het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5.3 Onjuiste gegevens

Wendy Iris is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Wendy Iris kenbaar behoorde te zijn.

5.4 Werk door derden

Indien bij de uitvoering van de opdracht Wendy Iris volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de toegestane afwijkingen in de kwaliteit, kwantiteit en hoedanigheid van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.

5.5 Proeven en akkoordverklaring

Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan zal Wendy Iris de opdrachtgever in de gelegenheid stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Op verzoek van Wendy Iris dient de opdrachtgever zijn goedkeuring schriftelijk te bevestigen. Akkoordverklaring per e-mail geldt ook als schriftelijk. Na goedkeuring worden er geen rechten meer ontleend zonder extra kosten.

5.6 Bevoegden

Werknemers of contactpersonen handelend in opdracht van de opdrachtgever worden geacht bevoegd te handelen m.b.t. alle aspecten van de opdracht.

5.7 Leveringstermijn

Een door Wendy Iris opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Wendy Iris is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, pas in verzuim nadat de opdrachtgever hem/haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.
De opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen en moet op tijd de benodigde data aanleveren. Indien opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.

5.8 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen

Het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of de instructies van de opdrachtgever voldoen aan de wettelijke normen behoren niet tot de taak van Wendy Iris.

5.9 Risico van opslag informatie

Wendy Iris is gehouden zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van opdrachtgever afkomstige informatie. Het risico terzake van beschadiging of teloorgang van bij Wendy Iris of derden opgeslagen informatie is uitdrukkelijk voor de opdrachtgever tenzij de daardoor ontstane schade te wijten is aan grove onachtzaamheid van de veroorzaker. Het risico terzake van beschadiging of teloorgang van informatie tijdens vervoer of verzending is voor de opdrachtgever.

5.10 Klachten

Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Wendy Iris te worden medegedeeld.

Artikel 6 – Wijzigingen en meerwerk

 1. Indien Wendy Iris op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan Wendy Iris worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Wendy Iris. Wendy Iris is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 2. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Wendy Iris opdrachtgever tevoren schriftelijk of telefonisch informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
 3. Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.
 4. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Wendy Iris van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 7 – Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

7.1 Auteursrecht en industriële eigendom

Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht komen toe aan Wendy Iris, tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen. Wanneer een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Wendy Iris daartoe bevoegd.

7.2 Onderzoek naar het bestaan van rechten

Het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden maakt geen deel uit van de dienstverlening van Wendy Iris. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het hebben van de juiste rechten.

7.3 Credits

Indien is overeengekomen dat derden betrokken zullen zijn bij een wijziging of uitwerking van het ontwerp dan zal opdrachtgever deze derden verplichten bij publiciteit rondom (een uitwerking van) het ontwerp de bijdrage van Wendy Iris duidelijk te vermelden.

7.4 Naamsvermelding

Wendy Iris is altijd gerechtigd het ontwerp op bescheiden wijze te signeren en/of haar naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of als hyperlink naar de eigen website. De wijze waarop deze naamsvermelding zal plaatsvinden, wordt in onderling overleg vastgesteld.

7.5 Eigendom bij Wendy Iris

De in het kader van de opdracht door Wendy Iris tot stand gebrachte werktekeningen, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpschetsen, prints, films en andere materialen of (elektronische) (bron)bestanden, blijven eigendom van Wendy Iris, ongeacht of deze door de opdrachtgever beheerd worden.
De opdrachtgever zal al datgene doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken veilig te stellen. Dit betekent in ieder geval dat de opdrachtgever de zaken onder eigendomsvoorbehoud van Wendy Iris niet zal verkopen, niet zal verhuizen naar een andere website, niet zal verwerken en/of opnemen in een andere website.

7.6 Verstrekking eigendomsrechten

Alle door Wendy Iris in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever geleverde roerende zaken en intellectuele eigendomsrechten blijven eigendom van Wendy Iris totdat de opdrachtgever alle verplichtingen (en betalingen) uit de overeenkomst Wendy Iris volledig is nagekomen. Op het moment dat deze verplichtingen zijn voldaan ontvangt de opdrachtgever geleverde roerende zaken en intellectuele eigendomsrechten.

7.7 Promotiedoeleinden

Alle door Wendy Iris ontwikkelde websites en promotiematerialen kunnen door Wendy Iris voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.

Artikel 8 – Gebruik en licentie

8.1 Licentie voor het gebruik van het ontwerp

Wanneer opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Wendy Iris, verkrijgt hij een exclusieve niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van het (grafisch) ontwerp.

8.2 Gebruik fonts, software en ander materiaal van derden

De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om bij derden licenties te verwerven voor auteursrechtelijk materiaal dat in eindproducten zal worden gebruikt. Onder auteursrechtelijk materiaal wordt onder andere verstaan: fonts, software, huisstijlelementen, foto’s en composities.

8.3 Eigen promotie

Wendy Iris heeft de vrijheid om het ontwerp te gebruiken en af te beelden voor eigen promotie.

Artikel 9 – Honorarium

9.1 Honorarium en bijkomende kosten

Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die Wendy Iris voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.
Indien tussen Wendy Iris en opdrachtgever geen honorarium is overeengekomen voor de door Wendy Iris verrichte of nog te verrichten werkzaamheden, zullen partijen alsnog een redelijk honorarium overeenkomen op basis van de door Wendy Iris gehanteerde (uur)tarieven en bijkomende kosten.

9.2 Accountantsonderzoek

Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft Wendy Iris na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een registeraccountant te laten controleren. Indien uit zo’n controle blijkt dat de opgave van de opdrachtgever niet overeenkomt met de werkelijke gang van zaken, zullen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever komen, zonder dat overigens Wendy Iris enig recht verliest.

Artikel 10 – Betaling

10.1 Verrekening

Betaling dient plaats te vinden zonder enig recht op korting, verrekening of opschorting.

10.2 Periodieke betalingen

Wendy Iris heeft het recht haar honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

10.3 Vervallen licentie

Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever is Wendy Iris gerechtigd al haar werkzaamheden voor de opdrachtgever op te schorten tot aan het moment waarop deze verplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval uitdrukkelijk niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen en/of eindproducten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht verleende licentie komt te vervallen.

Artikel 11 – Opzegging en ontbinding overeenkomst

11.1 Opzegging overeenkomst door opdrachtgever

Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

11.2 Ontbinding overeenkomst door Wendy Iris

Indien de overeenkomst door Wendy Iris wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.
Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van Wendy Iris redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

11.3 Schadevergoeding

De schadevergoeding zoals bedoeld in art. 11.1 en art. 11.2 zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door Wendy Iris op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 25% van het resterende deel van het honorarium welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

11.4 Buitengebruikstelling

Wendy Iris heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Wendy Iris niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Wendy Iris zal opdrachtgever hiervan van te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Wendy Iris kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 12 – Garanties en vrijwaringen

12.1 Auteursrechthebbende

Wendy Iris garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

12.2 Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik van het ontwerp

De opdrachtgever vrijwaart Wendy Iris of door Wendy Iris bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

12.3 Verstrekte materialen en gegevens

De opdrachtgever vrijwaart Wendy Iris voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

13.1 Aansprakelijkheid

Wendy Iris kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

 1. fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld
 2. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen
 3. fouten van door/namens de opdrachtgever ingeschakelde derden
 4. gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaves van toeleveranciers
 5. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
 6. 13.2 Beperking aansprakelijkheid

  Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Wendy Iris, is de aansprakelijkheid van Wendy Iris voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot het aan de opdracht verbonden honorarium.

  13.3 Verval aansprakelijkheid

  Elke aansprakelijkheid vervalt, in afwijking van het wettelijk bepaalde, na één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

  13.4 Kopieën materialen

  De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan de ontwerper niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

  13.5 Bewaarplicht

  Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Wendy Iris jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 14 – Privacy

14.1 Persoongegevens

De opdrachtgever is verplicht de benodigde gegevens met betrekking tot de website, domeinnaam en hosting door te geven aan Wendy Iris. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting.
Uw persoonsgegevens worden door Wendy Iris slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en/of hosting aan te vragen, alsmede om gerichte serviceverlening te kunnen bieden bij een onderhoudscontract. Daarnaast ook voor de administratie van Wendy Iris.
Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Wendy Iris verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

Artikel 15 – Overige bepalingen

15.1 Overdracht aan derden

Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Wendy Iris gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

15.2 Vertrouwelijkheid

Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

15.3 Nederlands recht

Op de overeenkomst tussen Wendy Iris en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Wendy Iris en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Wendy Iris is gevestigd.

Wendy Iris

Ik ben Wendy, een hoogsensitieve branding kleurexpert, en ik maak kleurenpaletten voor online branding op basis van jouw persoonlijkheid. Want wanneer je jouw echte kleuren gebruikt zet je jezelf in je kracht en trek je mensen aan die bij jou passen.

Contact

wendy@wendyiris.nl
@wendyiris_
@wendyiris_
KvK: 77886194
Kleurexpert omgeving Alkmaar

Gratis e-book

Cover e-book kleurenpsychologie

Leer alles over 'De meest gemaakte fout bij het kiezen van kleuren voor jouw online branding'.

© 2020-2021 Wendy Iris   |   Webdesign & Teksten: Wendy Iris   |   Fotografie: Lisa Muller, Wendy Iris & Unsplash
© 2020-2021 Wendy Iris
Webdesign & Teksten: Wendy Iris
Fotografie: Lisa Muller, Wendy Iris & Unsplash